Контакт

Контактирајте нѐ
  • Адреса

   Ул. Беличица бр. 41
   1230 Гостивар
   Република Македонија

  • Телефон и е-Пошта

   Телефон: 042 213 492
   е-Пошта: detskaradost.gv@hotmail.com

  • Работно време

   Понеделник до Петок
   08:00 – 16:00

  Општи податоци

  Назив Јавна установа за деца-Детска градинка на општина Гостивар ДЕТСКА РАДОСТ Гостивар
  Правна форма ОПШТЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА
  Дејност Дејности на дневна социјална заштита на деца
  ЕДБ 4007968109587
  Матичен број 4032691
  Жиро сметка 41510-788-0000544
  Депонент банка          НАРОДНА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА
  Адреса БЕЛИЧИЦА 49
  Место ГОСТИВАР