е-Наплата

УСЛУГАТА Е НЕДОСТАПНА

 

Општи податоци

Назив Јавна установа за деца-Детска градинка на општина Гостивар ДЕТСКА РАДОСТ Гостивар
Правна форма ОПШТЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА
Дејност Дејности на дневна социјална заштита на деца
ЕДБ 4007968109587
Матичен број 4032691
Жиро сметка 41510-788-0000544
Депонент банка НАРОДНА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА
Адреса БЕЛИЧИЦА 49
Место ГОСТИВАР