Тест е-Наплата

Внесете го матичниот број на детето и контакт email адреса
?Служба за поддршка на корисници: 042-213-492; detskaradost.gv@hotmail.com; Работно време: секој работен ден 8:00-16:00

Општи податоци

Назив Јавна установа за деца-Детска градинка на општина Гостивар ДЕТСКА РАДОСТ Гостивар
Правна форма ОПШТЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА
Дејност Дејности на дневна социјална заштита на деца
ЕДБ 4007968109587
Матичен број 4032691
Жиро сметка 41510-788-0000544
Депонент банка    НАРОДНА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА
Адреса БЕЛИЧИЦА 49
Место ГОСТИВАР