Погрешнa email адреса

За детето е вршено плаќање од друга email адреса.

Доколку не ја знаете претходната email адреса или доколку сакате да ја смените истата, јавете се во службата за поддршка на корисници: 042-213-492;

Работно време: секој работен ден

Назив Јавна установа за деца-Детска градинка на општина Гостивар ДЕТСКА РАДОСТ Гостивар
Правна форма ОПШТЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА
Дејност Дејности на дневна социјална заштита на деца
ЕДБ 4007968109587
Матичен број 4032691
Жиро сметка 41510-788-0000544
Депонент банка НАРОДНА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА
Адреса БЕЛИЧИЦА 49
Место ГОСТИВАР